การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร ตามระบบ GMP/HACCP

เรียบเรียงโดย: อาจารย์ ดร.สุพัชชา ขับกล่อมส่งสนับสนุนโดย: กองทุน มสธ.12 ปี     การผลิตอาหารให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ซึ่งแต่ละมาตรฐานมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ระบบคุณภาพที่เป็นพื้นฐานสำคัญได้แก่ Good Manufacturing Practice (GMP) แต่ทั้งนี้เนื่องจากมีการแข่งขันในการผลิตอาหารที่สูงขึ้น อีกทั้งผู้บริโภคยังมีความต้องการให้ผู้ผลิตทำการผลิตตามมาตรฐานที่สูงมากขึ้น ดังนั้นผู้ผลิตจึงควรมีการจัดทำระบบคุณภาพอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และพัฒนาการผลิตอาหารสู่มาตรฐานระดับสากลต่อไป ระบบคุณภาพอื่นๆ ในโรงงานอาหารที่มีความสำคัญ เช่น Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP),…

Continue Readingการจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร ตามระบบ GMP/HACCP

Data Science เพื่องานวิจัย (Python)

ประสบการณ์จากการเข้าอบรมหลักสูตร Data Science เพื่องานวิจัย วันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2562 และ วันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2562  ณ อาคาร Software Park Thailand ถนนแจ้งวัฒนะ เรียบเรียงโดย: อาจารย์ ดร.วิมลิน ริมปิกุล สนับสนุนโดย: กองทุน มสธ.12…

Continue ReadingData Science เพื่องานวิจัย (Python)

ประสบการณ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ International Symposium on Education and Psychology (ISEP)

รายงานผลโครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ International Symposium on Education and Psychology (ISEP) ณ เมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2562 โดย รองศาสตราจารย์ ดร. กุลกานต์ อภิวัฒนลังการ International Symposium on Education and Psychology (ISEP) เป็นการจัดการประชุมวิชาการโดยความร่วมมือของหลายมหาวิทยาลัย ซึ่งมีภาระกิจหลักในการส่งเสริมการทำงานที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎี การประยุกต์…

Continue Readingประสบการณ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ International Symposium on Education and Psychology (ISEP)