การศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนด้านอาหาร โภชนาการ และพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ 19-21 ก.ค. 2566 ณ จังหวัดภูเก็ต

หลักการและเหตุผลจังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ และเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อยู่ในทะเล อันดามัน ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีเศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีศักยภาพเอื้อต่อการลงทุน และมีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม โดยทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์ มีระบบการศึกษานานาชาติที่มีมาตรฐานระดับสากล เป็นเมืองนวัตกรรมการบริการ มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จึงเป็นการเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในสาขาวิชาฯ ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนด้านอาหาร โภชนาการ และการพัฒนาครอบครัวและสังคม โดยการศึกษาดูงาน ณ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และโรงเรียนกาละพัฒน์ จังหวัดภูเก็ต เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ และเกิดการสร้างภาคีเครือข่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนของสาขาวิชาฯ ในอนาคต วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนด้านอาหาร โภชนาการ…

Continue Readingการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนด้านอาหาร โภชนาการ และพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ 19-21 ก.ค. 2566 ณ จังหวัดภูเก็ต

รับสมัครอาจารย์ 3 อัตรา

ประกาศรับสมัครอาจารย์ (วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2566 ศึกษาคุณสมบัติและการสมัคร ได้ที่https://reg.stou.ac.th/forms/uploads/docs/7320%20ประกาศ%20สัญญา%20ตำแหน่งอาจารย์%20สาขาวิชา%20ฯลฯ.pdf#รับสมัคร #อาจารย์ #มหาวิทยาลัย #พนักงานมหาวิทยาลัย

Continue Readingรับสมัครอาจารย์ 3 อัตรา

ข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับสถานที่จำหน่ายอาหาร

เกร็ดความรู้จาก โครงการอบรมหลักสูตร สุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการอาหาร ข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับสถานที่จำหน่ายอาหารถูกกำหนดขึ้นเพื่อป้องกันผู้บริโภคไม่ให้ได้รับอันตรายจากอาหารปนเปื้อน ผู้ประกอบธุรกิจอาหารควรปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับ “สถานที่จำหน่ายอาหาร” ในกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 4 หมวด ครอบคลุมฃ 5 ปัจจัยเสี่ยง (คน อาหาร อุปกรณ์ สถานที่ สัตว์และแมลงนำโรค) เป็นการช่วยลดปัจจัยที่ทำให้อาหารเกิดการปนเปื้อนและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค  โดยข้อกำหนดดัวกล่าวมีใจความสำคัญที่ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารต้องทราบและปฏิบัติตาม แบ่งได้เป็น 4 หมวด ดังนี้ หมวด 1 สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร 1.1…

Continue Readingข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับสถานที่จำหน่ายอาหาร