You are currently viewing การประชุมคณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การประชุมคณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การประชุมคณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชา 72205 สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

1. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม :

          พิจารณาเนื้อหาในการปรับปรุงเอกสารการสอน ชุดวิชา 72205 สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัวโดยการประชุมแบบเผชิญหน้า และแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams

2. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
          คณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชา 72205 สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว ประกอบด้วย
                       1. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลกานต์ เล็กสกุล                                           ประธานกรรมการ
                       2. อาจารย์ ดร.กฤษณะ โชติรัตนกมล                                                     กรรมการและบรรณาธิการ
                       3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพร เสี้ยนสลาย                                           กรรมการด้านเนื้อหา
                       4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุญชร เจือตี๋                                                กรรมการด้านเนื้อหา
                       5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน วรสิริอมร                                            กรรมการด้านเนื้อหา
                       6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา จุ้ยม่วงศรี                                          กรรมการด้านเนื้อหา
                       7. อาจารย์ ดร.พิศุทธิภา เมธีกุล                                                              กรรมการด้านเนื้อหา
                       8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์ วงษ์อามาตย์                                            กรรมการด้านเทคโนโลยีการศึกษา
                       9. อาจารย์ ดร.สฤษฏ์เทพ สุขแก้ว                                                          กรรมการด้านวัดผลการศึกษา
                     10. นางอารีรัตน์ ถือธรรม                                                                          เลขานุการ
          โดยกรรมการด้านเนื้อหาประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีทั้งจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล

3. ผลจากการมีส่วนร่วม :
          ให้ข้อเสนอแนะ และข้อมูลที่ทันสมัย และเป็นประโยชน์ในด้านวิชาการและด้านสถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

4. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน :
          สาขาวิชาฯ นำข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมาใช้ปรับปรุงพัฒนาเนื้อหาของชุดวิชาให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิตทั้งภาครัฐและเอกชน และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2558)