School of Human Ecology

สาขาวิชา
มนุษยนิเวศศาสตร์

คู่มือการปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาฯ และ มาตรฐานการให้คำปรึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มีการจัดทำ คู่มือการปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา และ มาตรฐานการให้คำปรึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้งานบริการนักศึกษาเป็นไปอย่างมีมาตรฐานและมีคุณภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

คู่มือการปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ 

มาตรฐานการให้คำปรึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์