School of Human Ecology

สาขาวิชา
มนุษยนิเวศศาสตร์

คู่มือการปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาฯ และ มาตรฐานการให้คำปรึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มีการจัดทำ คู่มือการปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา และ มาตรฐานการให้คำปรึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้งานบริการนักศึกษาเป็นไปอย่างมีมาตรฐานและมีคุณภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

คู่มือการปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ (พ.ศ.2564)

มาตรฐานการให้คำปรึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ (พ.ศ.2564)

คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การเทียบการศึกษาที่ศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น (พ.ศ.2565)

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง จริยธรรมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ (พ.ศ.2565)