ตัวอย่างผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

ปี พ.ศ.

หัวข้องานวิจัย

วิทยานิพนธ์

ผลงานเผยแพร่

2561

 

แนวทางการพัฒนาระบบการผลิตปลาทูนึ่งแม่กลอง เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารในจังหวัดสมุทรสงคราม

ความรู้และเจตคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี

การจัดการระบบอาหารของผู้สูงอายุในชุมชนเมืองและชนบทอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ปัจจัยการรับรู้และการปฏิบัติด้านการป้องกันการปนเปื้อนสารเคมีในอาหารสดของประชาชน ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ปัจจัยความรู้ทางโภชนาการ ทัศนคติต่ออาหารและพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ส่งผลต่อภาวะโภชนาการของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข

2562

 

 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการเกินของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในคลินิกเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลเจริญกรุง

การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเครื่องแกงในจังหวัดสงขลา

ความรู้และเจตคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี

click