หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

Bachelor of Arts Program in Human and Family Development

ข้อมูลหลักสูตร

ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว)
อักษรย่อ : ศศ.บ. (พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (Human and Familu Development)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.A. (Human and Family Development)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

2. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา หรือ

3. สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา หรือ

4. สำเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษา ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

โดยที่ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อ    การศึกษา หรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หละงสำเร็จการศึกษา : นักพัฒนาการเด็ก/วัยรุ่น/ครอบครัว ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และนักส่งเสริมคุณภาพชีวิตครอบครัว นักวิจัย นักวิชาการ  ผู้ให้ความรู้และที่ปรึกษาด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

สมัครเรียนกับสาขาวิชามนุษย์นิเวศศาสตร์ มสธ

การสมัครเรียนกับ มสธ. สามารถทำได้หลายช่องทาง ทั้งสมัครด้วยตนเอง ส่งไปรษณีย์ และสมัครเรียนออนไลน์ 

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-504-7788 
โทรสาร 0-2503-3547
E-mail : ic.proffice@stou.ac.t

ข้อมูลสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน (หลักสูตร พ.ศ. 2565)

โครงสร้างและรายละเอียดหลักสูตร

แนวทางการจัด
โปรแกรมการศึกษา

การลงทะเบียนเรียน
ชุดวิชาเลือกเสรี

รายละเอียด ชุดวิชา

แผ่นพับหลักสูตร

ฐานข้อมูลสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเก่า (หลักสูตร พ.ศ. 2561)