นางฉวีวรรณ แย้มหัตถา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

นางสาวประภาพร วังเคียน

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน

นางจันทณา ภาชนะทิพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวอารีรัตน์ ถือธรรม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวจรรยา พึ่งสอน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวประฤดา หิรัญวงค์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวอิสรีย์ สุขรัตน์ฤทธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายสามารถ อินทร์รองพล

พนักงานขับรถยนต์