นางฉวีวรรณ แย้มหัตถา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

นางสาวประภาพร วังเคียน

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน

นางจันทณา ภาชนะทิพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวอารีรัตน์ พร้อมลาภ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวจรรยา พึ่งสอน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวสุธีมนต์ สุขรัตน์ฤทธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายสามารถ อินทร์รองพล

พนักงานขับรถยนต์