นางฉวีวรรณ แย้มหัตถา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ (ข้าราชการ)

นางสาวประภาพร วังเคียน

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน (ข้าราชการ)

นางจันทณา ภาชนะทิพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานมหาวิทยาลัย)

นางสาวอารีรัตน์ พร้อมลาภ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานมหาวิทยาลัย)

นางสาวจรรยา พึ่งสอน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานมหาวิทยาลัย)

นางสาวสุธีมนต์ สุขรัตน์ฤทธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ลูกจ้างประจำเงินรายได้ ประกันสังคม)

นายสามารถ อินทร์รองพล

พนักงานขับรถยนต์

Close Menu
Close This Panel