คำถามที่พบบ่อย

ระบบการเรียนของ มสธ. เป็นระบบการเรียนการสอนที่ไม่มีชั้นเรียน การเรียนการสอนอาศัยการใช้สื่อประสม เช่น เอกสารการสอน วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และการสอบวัดผลผ่านศูนย์จัดสอบซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยมีเพียงบางชุดวิชาเท่านั้นที่นักศึกษาจำเป็นต้องเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนด้วยตนเองในเวลาและสถานที่ที่สะดวก

แต่นักศึกษามีโอกาสพบหรือติดต่อกับผู้สอน ผ่านการอบรมเข้ม กิจกรรมสอนเสริม ชุดวิชาฝึกปฏิบัติ (ถ้ามี) กระดานถามตอบ และช่องทางต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมให้ 

การสมัครเรียนกับ มสธ. สามารถทำได้หลายช่องทาง ทั้งสมัครด้วยตนเอง ส่งไปรษณีย์ และสมัครเรียนออนไลน์ (โปรดศึกษารายระเอียดด้านล่าง)

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-504-7788 
โทรสาร 0-2503-3547
E-mail : ic.proffice@stou.ac.th

สามารถศึกษาค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียนได้จากเว็ปไซต์มหาวิทยาลัยได้ผ่านลิงค์ต่อไปนี้ https://www.stou.ac.th/main/apply3.html

ประสบการณ์วิชาชีพ คือ รายวิชาบังคับที่นักศึกษาในทุกหลักสูตรต้องผ่านก่อนสำเร็จการศึกษา โดยมีจุดประสงค์ให้นักศึกษาเกิดการบูรณาการความรู้ที่ศึกษามาตลอดหลักสูตรเข้าด้วยกัน รวมถึงสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพและการดำรงชีวิต ผ่านการเข้าร่วมทำกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยนาน 5 วัน 4 คืน 

การสอนเสริมแบบเข้ม คือ การจัดสอนในห้องเรียน เพื่อเสริมความเข้าใจให้กับนักศึกษา เฉพาะชุดวิชาที่มีเนื้อหายากและนักศึกษาสอบไม่ผ่านเป็นจํานวนมาก นักศึกษาจะเลือกเข้าร่วมการสอนเสริมแบบเข้มชุดวิชานั้นๆหรือไม่ก็ได้ ไม่บังคับ (โปรดอ่านรายละเอียดด้านล่าง)

การอบรมเข้ม(พิเศษ) คือ การจัดสอนในห้องเรียน เฉพาะชุดวิชาที่มีเนื้อหายาก -การเข้ารับการอบรมฯ ให้เป็นไปตามความสมัครใจของนักศึกษา (โปรดอ่านรายละเอียดด้านล่าง)

การสมัครเรียนกับ มสธ. สามารถทำได้หลายช่องทาง ทั้งสมัครด้วยตนเอง สมัครทางไปรษณีย์ และสมัครเรียนออนไลน์ 

สามารถศึกษารายละเอียดได้จากช่องทางต่อไปนี้
การสมัครเรียนในระดับปริญญาตรี  
การสมัครเรียนในระดับปริญญาโท 

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-504-7788
โทรสาร 0-2503-3547
E-mail : ic.proffice@stou.ac.th

การสอนเสริมแบบเข้ม คืออะไร?

การสอนเสริมแบบเข้ม คือ การจัดสอนในห้องเรียน เพื่อเสริมความเข้าใจให้กับนักศึกษา เฉพาะชุดวิชาที่มีเนื้อหายากและนักศึกษาสอบไม่ผ่านเป็นจํานวนมาก นักศึกษาจะเลือกเข้าร่วมการสอนเสริมแบบเข้มชุดวิชานั้นๆหรือไม่ก็ได้ ไม่บังคับ หากไม่ประสงค์เข้าร่วม ยังเข้าสอบไล่ได้ตามปกติ

คะแนนสําหรับนักศึกษาที่เข้ารับการสอนเสริมแบบเข้ม ประกอบด้วย 2 ส่วน

 1. คะแนนการสอบจากการเข้ารับการสอนในห้องเรียน ร้อยละ 30
 2. คะแนนจากการสอบไล่ประจําภาค ร้อยละ 70 เป็นการสอนเสริมแบบเต็ม

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนการสอนเสริมแบบเข้ม (จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน รวมทั้งหมด 4 วัน) ตามศูนย์ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ 4 แห่ง ได้แก่

 1. โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพฯ 
 2. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ 
 3. โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
 4. โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี กาหนดการสอน

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในชุดวิชาที่เปิดการสอนเสริมแบบเข้ม
สามารถแสดงความจํานงไปที่สํานักบริการการศึกษา (โทรศัพท์ 02-5047615)
และชําระค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมกิจกรรมชุดวิชาละ 650 บาท

การอบรมเข้ม(พิเศษ)ชุดวิชา คืออะไร?

การอบรมเข้ม(พิเศษ) คือ การจัดสอนในห้องเรียน เฉพาะชุดวิชาที่มีเนื้อหายาก -การเข้ารับการอบรมฯ ให้เป็นไปตามความสมัครใจของนักศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  • นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่เข้ารับการอบรมฯ
  • นักศึกษาจะต้องมีชุดวิชาเหลือ 1-3 ชุดวิชาสุดท้ายจะสําเร็จ การศึกษา หรือ เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนหมดอายุสถานภาพ นักศึกษา (ไม่นับต่ออายุ 1 ปี)
  • ช่วงเวลาการจัดอบรมฯ จัดหลังประกาศผลสอบไล่ภาคการศึกษา ที่ 1 และหลังประกาศผลสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 2
  • การประเมินผลการสอบอบรมฯ ในการวัดความรู้ความสามารถให้ ลําดับขั้น S และ U โดยไม่มีการให้ลําดับขั้น H
  • คะแนนสําหรับนักศึกษาที่เข้ารับการสอนเสริมแบบเข้ม ประกอบด้วย 2 ส่วน
 1. คะแนนการสอบจากการเข้ารับการสอนในห้องเรียน ร้อยละ 50 
 2. คะแนนจากการสอบหลังการอบรมฯ ร้อยละ 50