header-slide-HE1_01
131919541_1823155104516042_4584925540200263453_o
header-slide-HE1_06-FB
header-slide-HE1_05
previous arrow
next arrow

วิสัยทัศน์ของเรา

เป็นผู้นำการศึกษาทางไกลด้านอาหาร โภชนาการ
พัฒนาการมนุษย์ ครอบครัวและสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ บทความ และภาพกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การประชุมคณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชา 72205 สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว 1. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม :   …

การศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนด้านอาหาร โภชนาการ และพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ 19-21 ก.ค. 2566 ณ จังหวัดภูเก็ต

หลักการและเหตุผลจังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ และเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อยู่ในทะเล อันดามัน ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีเศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีศักยภาพเอื้อต่อการลงทุน…

รับสมัครอาจารย์ 3 อัตรา

ประกาศรับสมัครอาจารย์ (วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ -…

หลักสูตรที่เปิดสอน

วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์

เพิ่มพูนความรู้วิทยาศาสตร์ด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อประยุกต์ความรู้ใช้กับชีวิตประจำวันและการทำงาน สามารถสื่อสารความรู้ด้านอาหารและโภชนาการได้อย่างถูกต้อง

ศิลปศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

ส่งเสริมการพัฒนามนุษย์และครอบครัว สามารถวิเคราะห์สภาพการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการผลิตอาหารปลอดภัยและมีโภชนาการที่ดีตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหาร ตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบทางการเกษตรจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร​

ความเห็นของผู้เรียน

"การเรียนหลักสูตรนี้ ทำให้สามารถเปิดนำความรู้มาปรับปรุงกิจการร้านอาหารที่ทำอยู่ได้ค่ะ"
นักศึกษาหลักสูตร วทบ. (อาหาร โภชนาการและการประยุกต์)
"สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับชีวิตจำวันและพัฒนาสังคมได้อย่างดีเยี่ยม"
นักศึกษาหลักสูตร ศศ.บ. (พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว)
"เป็นประโยชน์ในการนำไปประกอบอาชีพ และใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ"
นักศึกษาหลักสูตร วท.ม. (การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ)