หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

Master of Science Program in Food System Management for Nutrition

ข้อมูลหลักสูตร

ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ)
อักษรย่อ : วท.ม. (การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Science (Food System Management for Nutrition)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : M.Sc. (Food System Management for Nutrition)

ปรัชญาของหลักสูตร

“หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ มุ่งผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะเป็นผู้นำในการบูรณาการศาสตร์ด้านอาหารและโภชนาการกับการเหษตรและวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการจัดการระบบอาหารตลอดห่วงโซ่อาหารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ อันมีเป้าหมายสู่การพัฒนาสภาวะโภชนาการและสุขภาพของประชาชนตั้งแต่ระดับปัจเจกจนถึงระดับประเทศ”

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

  • สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ปัญหา และสังเคราะห์องค์ความรู้ในการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ
  • สร้างบัณฑิตที่มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพที่พังประสงค์
  • สร้างบัณฑิตที่มีทักษะศึกษาค้นคว้าความรู้ได้ด้วยตนเอง กระตุ้นความใฝ่รู้ มุ่งมั่นและขยันหมันเพียรเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ของตนเองอย่างสม่ำเสมอ
  • สร้างบัณฑิตที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพด้านอาหารและโภชนาการ
  • สร้างบัณฑิตที่มีความสามารถในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเพื่อการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาด้านอาหารและโภชนาการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ หรือสาขาวิชาอื่นๆ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และ
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ กรณีที่ต่ำกว่า 2.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาโดยพิจารณาจากประสบการณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

หมายเหตุ
      1) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้โดยพิจารณาจากผลการศึกษาและประสบการณ์ และอาจจะกำหนดให้ศึกษาชุดวิชา 71202 (20702002 ) โภชนาการมนุษย์ หรือชุดวิชา 71412 (20723010 ) อาหาร โภชนาการศึกษาและการสื่อสาร หรือชุดวิชาอื่นเพิ่มเติม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยกำหนด
      2) ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำนั้นได้กระทำโดยมิได้มีเจตนากระทำความผิด หรือกระทำโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระทำ จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควร ให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ครู/อาจารย์ ในสถาบันการศึกษา
2. นักวิชาการ/นักวิจัย/ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ
3. นักวิชาการ/นักวิจัย/ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ อาทิ องค์กรพัฒนาเอกชน มูลนิธิ บริษัท
4. ที่ปรึกษา/ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ
5. ผู้บริหาร หรือผู้ประกอบการธุรกิจในระดับครัวเรือน ชุมชน และอุตสาหกรรมอาหาร
6. ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว

สมัครเรียนกับสาขาวิชามนุษย์นิเวศศาสตร์ มสธ

การสมัครเรียนกับ มสธ. สามารถทำได้หลายช่องทาง ทั้งสมัครด้วยตนเอง ส่งไปรษณีย์ และสมัครเรียนออนไลน์ 

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-504-7788 
โทรสาร 0-2503-3547
E-mail : ic.proffice@stou.ac.t

รายละเอียดเพิ่มเติม