หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์

Bachelor of Science Program in Food Nutrition and Applications

ข้อมูลหลักสูตร

ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาหาร โภชนาการ และการประยุกต์
อักษรย่อ : วท.บ. (อาหาร โภชนาการ และการประยุกต์)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science (Food Nutrition and Applications) 
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Food Nutrition and Applications)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
2. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกประเภทวิชา หรือ
3. สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4. สำเร็จการศึกษาจากการศึกษานอกระบบหรือผู้ที่ศึกษาตามอัธยาศัย และได้รับการเทียบโอนผลการศึกษาซึ่งสภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เข้ารับการศึกษาได้

“นักศึกษาที่ทำการสมัคร
ด้วยวุฒิการศึกษาที่แตกต่างกัน
จะเข้าศึกษาด้วยโครงสร้างหลักสูตร
ที่แตกต่างกัน”

 โปรดคลิกเพื่อตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรที่เหมาะกับท่าน…

ผู้จบการศึกษาสามารถนําความรู้ไปสมัครเข้าทํางานหรือเพิ่มวิทยะฐานะของผู้ทํางานทั้งภาครัฐและเอกชนในตําแหน่งต่างๆ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิตและแปรรูปอาหารของโรงงาน นักโภชนาการ นักวิชาการ นักวิจัย นักพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร นักส่งเสริมการผลิตอาหาร(เกษตร) อาจารย์/ครู พิธีกรอาหาร และผู้ปฏิบัติงานด้านอาหาร ขององค์กรต่างๆ ในทุกระดับรวมถึงงานด้านพัฒนาการชุมชน

สมัครเรียนกับสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มสธ.

การสมัครเรียนกับ มสธ. สามารถทำได้หลายช่องทาง ทั้งสมัครด้วยตนเอง ส่งไปรษณีย์ และสมัครเรียนออนไลน์ 

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-504-7788 
โทรสาร 0-2503-3547
E-mail : ic.proffice@stou.ac.t

ข้อมูลสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน (หลักสูตร พ.ศ. 2565)

โครงสร้างและรายละเอียดหลักสูตร

แนวทางการจัด
โปรแกรมการศึกษา

การลงทะเบียนเรียน
ชุดวิชาเลือกเสรี

รายละเอียดชุดวิชา

แผนพับหลักสูตร

ฐานข้อมูลสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเก่า (หลักสูตร พ.ศ. 2561)