วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์

เพิ่มพูนความรู้วิทยาศาสตร์ด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อประยุกต์ความรู้ใช้กับชีวิตประจำวันและการทำงาน สามารถสื่อสารความรู้ด้านอาหารและโภชนาการได้อย่างถูกต้อง

ศิลปศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

ส่งเสริมการพัฒนามนุษย์และครอบครัว สามารถวิเคราะห์สภาพการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการผลิตอาหารปลอดภัยและมีโภชนาการที่ดีตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหาร ตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบทางการเกษตรจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร​