อาจารย์ ดร.สายน้ำผึ้ง ทองใส

ประธานกรรมการประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

Dr.Saynamphung Tongsai
วุฒิการศึกษา
วท.บ. (เกียรตินิยม), วท.ม., ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ติดต่อ 02-504-8122
E-mail saynamphung.ton@stou.ac.th

อาจารย์ ดร.วรรณารัตน์ ลีสุขสวัสดิ์

รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

Dr. Wannarat Leesuksawat
วุฒิการศึกษา
วท.บ.(เกียรตินิยม), วท.ม.,
ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ติดต่อ 02-504-8137
E-mail wannarat.lee@stou.ac.th

อาจารย์ ดร.ภาวินี อินทร์มณี

เลขานุการคณะกรรมการประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

Dr. Pawinee Inmanee
วุฒิการศึกษา วท.บ., วท.ม.,
ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ติดต่อ 02-504-8112
E-mail pawinee.inm@gmail.com

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาด้านพัฒนาการมนุษย์ ครอบครัว และสังคม

อาจารย์ ดร.พิศุทธิภา เมธีกุล

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

Dr.Pisutthipa Metheekul
วุฒิการศึกษา
วท.บ. (เกียรตินิยม), ศศ.ม., 
ปร.ด. (Applied Behavioral Science Research) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ติดต่อ 02-504-8139
E-mail pisutthipa.met@stou.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลกานต์ เล็กสกุล

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

Assoc. Prof. Dr. Kunlakarn Lekskul
วุฒิการศึกษา
ศศ.บ., ศศ.ม., M.A. (Educational Psychology), 
Ph.D. (Family and Child Ecology) Michigan State University, USA
ติดต่อ 02-504-8111
E-mail kunlakarn.api@stou.ac.th

อาจารย์ประจำพิเศษ กลุ่มวิชาด้านพัฒนาการมนุษย์ ครอบครัว และสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร โชติชัยสถิตย์

อาจารย์ประจำพิเศษ
วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

Assoc. Prof. Dr. Rutchaneekorn Chotchaisathit
วุฒิการศึกษา น.บ., น.ม., สส. ม., Ph.D., Charles Sturt University
ติดต่อ   02-504-8118
E-mail  rutchaneekorn.cho@stou.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข เวชวิฐาน

อาจารย์ประจำพิเศษ
วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

Assoc. Prof. Dr. Poonsuk Wachwithan
วุฒิการศึกษา กศ.บ. (เกียรตินิยม), คศ.ม.,
Ph.D. (Family Social Science) University of Minnesota, USA
ติดต่อ 02-504-8125
E-mail poonsuk.wac@stou.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.จิตตินันท์ เดชะคุปต์

อาจารย์ประจำพิเศษ
วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

Assoc. Prof. Dr. Chittinun Tejagupta
วุฒิการศึกษา วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), M.S.,
Ph.D. (Human Development and Family Studies), Iowa State University, USA
ติดต่อ  02-504-8114 
E-mail chittinun.tej@stou.ac.th

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาด้านอาหารและโภชนาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย สินสุวรรณ

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์

Asst. Prof. Dr. Sornchai Sinsuwan

วุฒิการศึกษา วท.บ., วท. ม., วท.ด. (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ติดต่อ 02-504-8119
E-mail sornchai.sin@stou.ac.th

อาจารย์ ดร.วิมลิน ริมปิกุล

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

Dr. Wimalin Rimpeekool
วุฒิการศึกษา
วท.บ., วท.ม., Ph.D. (Nutrition) Australian National University, Australia
ติดต่อ 02-504-8140
E-mail wimalin.rim@stou.ac.th

อาจารย์ ดร.สุพัชชา ขับกล่อมส่ง

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาด้านอาหารและโภชนาการ

Dr. Supatcha Kubglomsong
วุฒิการศึกษา วท.บ., วท.ม., ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ติดต่อ 02-504-8135
E-mail supatcha.kub@stou.ac.th

อาจารย์ ดร.วรรณารัตน์ ลีสุขสวัสดิ์

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาด้านอาหารและโภชนาการ

Dr. Wannarat Leesuksawat
วุฒิการศึกษา
วท.บ.(เกียรตินิยม), วท.ม., ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ติดต่อ 02-504-8137
E-mail wannarat.lee@stou.ac.th

ภาพบุคลากร มศ (ไฟล์ที่แต่งภาพ)_๒๑๐๘๐๒_2

อาจารย์ ดร. สายน้ำผึ้ง ทองใส

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาด้านอาหารและโภชนาการ

Dr. Saynamphung Tongsai
วุฒิการศึกษา
วท.บ. (เกียรตินิยม), วท.ม., ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ติดต่อ 02-504-8122
E-mail saynamphung.ton@stou.ac.th

อาจารย์ ดร.ภาวินี อินทร์มณี

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาด้านอาหารและโภชนาการ

Dr. Pawinee Inmanee
วุฒิการศึกษา วท.บ., วท.ม., ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ติดต่อ 02-504-8112
E-mail pawinee.inm@gmail.com

อาจารย์วราลี จ้อยมาก

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาด้านอาหารและโภชนาการ

Waralee Joymak
วุฒิการศึกษา วท.บ. (เกียรตินิยม), วท.ม (นานาชาติ) (อาหารและโภชนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ติดต่อ 02-504-8132
E-mail waralee.joy@stou.ac.th

อาจารย์ ดร.อภิรัตน์ ศุภธนาทรัพย์

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาด้านอาหารและโภชนาการ

Dr. Abhirat Supthanasup
วุฒิการศึกษา
วท.บ. (เกียรตินิยม), วท.ม. (อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา), Ph.D.(Nutrition and Population Health) Australian National University, Australia
ติดต่อ 02-504-8034
E-mail abhirat.sup@stou.ac.th

อาจารย์ประจำพิเศษ กลุ่มวิชาด้านอาหารและโภชนาการ

รองศาสตราจารย์อรวินท์ เลาหรัชตนันท์

อาจารย์ประจำพิเศษ กลุ่มวิชาด้านอาหารและโภชนาการ

Assoc. Prof. Orawin Laoharatanum
วุฒิการศึกษา วท.บ. (เกียรตินิยม)ม วท.ม. (ว้ทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ติดต่อ   02-504-8121
E-mail orawin.lao@stou.ac.th