รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร โชติชัยสถิตย์

ประธานกรรมการประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

Assoc. Prof. Dr. Rutchaneekorn Chotchaisathit
วุฒิการศึกษา น.บ., น.ม., สส. ม., Ph.D., Charles Sturt University
ติดต่อ       02-504-8118
E-mail    Rutchaneekorn.Cho@stou.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย สินสุวรรณ

อาจารย์และเลขานุการประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

Asst. Prof. Dr. Sornchai Sinsuwan
วุฒิการศึกษา
วท.บ., วท. ม., วท.ด. (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ติดต่อ 02-504-8119
E-mail sornchai.sin@stou.ac.th

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาด้านพัฒนาการมนุษย์ ครอบครัว และสังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร จารุรังษี

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

Asst Prof. Dr. Aim-on Charrurangsri
วุฒิการศึกษา วท.บ., คศ.ม., ปร.ด. (ประชากรศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล
ติดต่อ 02-504-8124
E-mail Aim-on.Cha@stou.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลกานต์ อภิวัฒนลังการ

อาจารย์ประจำวิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

Assoc. Prof. Dr. Kunlakarn Apiwattanalunggarn
วุฒิการศึกษา
ศศ.บ., ศศ.ม.,
Ph.D. (Family and Child Ecology) Michigan State University
ติดต่อ 02-504-8111
E-mail Kunlakarn.Api@stou.ac.th

อาจารย์ ดร.พิศุทธิภา เมธีกุล

อาจารย์ประจำวิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

Dr.Pisutthipa Metheekul
วุฒิการศึกษา
วท.บ. (เกียรตินิยม), ศศ.ม., 
ปร.ด. (Applied Behavioral Science Research) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ติดต่อ 02-504-8139
E-mail pisutthipa.met@stou.ac.th

อาจารย์ กฤษณะโชติ บัวหล้า

อาจารย์ประจำวิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

Krisanachot Bualar
วุฒิการศึกษา ศศ.บ., M.A. (Social Development Administration) National Institute of Development Administration.
ติดต่อ 02-504-8132
E-mail krisanachot@gmail.com

อาจารย์ประจำพิเศษ กลุ่มวิชาด้านพัฒนาการมนุษย์ ครอบครัว และสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.อำไพรัตน์ อักษรพรหม

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตวิชาเอกการพัฒนาครอบครัวและสังคม

Assoc. Prof. Dr. Ampairat Aksornooorm
วุฒิการศึกษา สส.บ., สส.ม.,
Ph.D. (Distance Education) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อ 02-504-8120 
E-mail Ampairat.Aks@stou.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ธนวิบูลย์ชัย

อาจารย์ประจำพิเศษวิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

Assoc. Prof. Dr. Jintana Thanavibulchai
วุฒิการศึกษา B.Ed.,  M.Ed., 
MBA, Ed.D. (Testing and Measurement)
ติดต่อ 02-504-8136
E-mail jin200101@yahoo.com

รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข เวชวิฐาน

อาจารย์ประจำพิเศษวิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

Assoc. Prof. Dr. Poonsuk WetWithan
วุฒิการศึกษา กศ.บ., คศ.ม.,
Ph.D. (Family Social Science) University of Minnesota, USA
ติดต่อ 02-504-8125
E-mail Poonsiri.Wat@stou.ac.th

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย สินสุวรรณ

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์

Asst. Prof. Dr. Sornchai Sinsuwan

วุฒิการศึกษา วท.บ., วท. ม., วท.ด. (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ติดต่อ 02-504-8119
E-mail sornchai.sin@stou.ac.th

อาจารย์ ดร.วิมลิน ริมปิกุล

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาด้านอาหารและโภชนาการ

Dr. Wimalin Rimpeekool
วุฒิการศึกษา
วท.บ., วท.ม., 
Ph.D. (Nutrition) Australian National University, Australia
ติดต่อ 02-504-8140
E-mail Wimalin.Rim@stou.ac.th

อาจารย์ ดร.สุพัชชา ขับกล่อมส่ง

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาด้านอาหารและโภชนาการ

Dr. Supatcha Kubglomsong
วุฒิการศึกษา วท.บ., วท.ม., ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ติดต่อ 02-504-8135
E-mail supatcha.kub@stou.ac.th

อาจารย์ ดร.วรรณารัตน์ ลีสุขสวัสดิ์

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาด้านอาหารและโภชนาการ

Dr. Wannarat Leesuksawat
วุฒิการศึกษา
วท.บ.(เกียรตินิยม), วท.ม., ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ติดต่อ 02-504-8137
E-mail wannarat.lee@stou.ac.th

อาจารย์สายน้ำผึ้ง ทองใส

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาด้านอาหารและโภชนาการ

Saynamphung Thongsai​
วุฒิการศึกษา
วบ.บ. (เกียรตินิยม), วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ติดต่อ 02-504-8122
E-mail Saynampuing.Tho@stou.ac.th

อาจารย์ ปิยวรรณ วงศ์วสุ

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาด้านอาหารและโภชนาการ

Piyawan Wongvasu
วุฒิการศึกษา
วท.บ. (เกียรตินิยม),  M.Sc. (Food Science and Nutrition), Passed with Distinction, University of Leeds, United Kingdom
ติดต่อ 02-504-8129
E-mail Piyawan.Won@stou.ac.th

อาจารย์ ดร.ภาวินี อินทร์มณี

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาด้านอาหารและโภชนาการ

Dr. Pawinee Inmanee
วุฒิการศึกษา วท.บ., วท.ม., ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ติดต่อ 02-504-8112
E-mail pawinee.inm@gmail.com

อาจารย์วราลี จ้อยมาก

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาด้านอาหารและโภชนาการ

Waralee Joymak
วุฒิการศึกษา วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง), วท.ม (นานาชาติ) (อาหารและโภชนาการ:อาหารและโภชนาการประยุกต์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ติดต่อ 02-504-8132
E-mail waralee.joy@gmail.com

อาจารย์อภิรัตน์ ศุภธนาทรัพย์

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาด้านอาหารและโภชนาการ

Abhirat Supthanasup​
วุฒิการศึกษา
วท.บ., วท.ม. (อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา) มหาวิทยาลัยมหิดล
ติดต่อ 02-504-8034
E-mail Apirat.sup@stou.ac.th

อาจารย์ประจำพิเศษ กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วศินา จันทรศิริ

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

Assoc. Prof. Dr. Vasina Chandrasiri
วุฒิการศึกษา
B.S (Hons.), M.S., D.E.A.Specialite Biologie Appliquee a la Nutrition et aux Bioindustries Option Nutrition,
Docteur de l Universite de Nancy I (Alimentation Nutrition)(mention tres honorable).
ติดต่อ 02-504-8116
E-mail Vasina.Cha@stou.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.สำอาง สืบสมาน

อาจารย์ประจำพิเศษกลุ่มวิชาด้านอาหารและโภชนาการ

Assoc. Prof. Dr. Sam-ang Seubsman
วุฒิการศึกษา
B.Sc. (Ed.), M.C.N., Ph.D. (Social and Preventive Medicine and Nutrition) University of Queensland
ติดต่อ 02-504-8115, 7780
E-mail sam-ang.seu@stou.ac.th

รองศาสตราจารย์ศศิมน ปรีดา

อาจารย์ประจำพิเศษกลุ่มวิชาด้านอาหารและโภชนาการ​

Assoc. Prof. Sasimon Preeda
วุฒิการศึกษา
วท.บ., วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ติดต่อ 02-504-8113
E-mail Sasimon.Pre@stou.ac.th

รองศาสตราจารย์อรวินท์ เลาหรัชตนันท์

อาจารย์ประจำพิเศษกลุ่มวิชาด้านอาหารและโภชนาการ

Assoc. Prof. Orawin Laoharatanun
​วุฒิการศึกษา
วท.บ. (เกียรตินิยม), วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ติดต่อ 02-504-8121
E-mail Orawin.Lao@stou.ac.th

Close Menu
Close This Panel