อาจารย์ ดร.สายน้ำผึ้ง ทองใส

ประธานกรรมการประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

Dr.Saynamphung Tongsai
วุฒิการศึกษา
วท.บ. (เกียรตินิยม), วท.ม., ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ติดต่อ 02-504-8122
E-mail saynamphung.ton@stou.ac.th

อาจารย์ ดร.วรรณารัตน์ ลีสุขสวัสดิ์

รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

Dr. Wannarat Leesuksawat
วุฒิการศึกษา
วท.บ.(เกียรตินิยม), วท.ม.,
ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ติดต่อ 02-504-8137
E-mail wannarat.lee@stou.ac.th

อาจารย์ ดร.ภาวินี อินทร์มณี

เลขานุการคณะกรรมการประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

Dr. Pawinee Inmanee
วุฒิการศึกษา วท.บ., วท.ม.,
ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ติดต่อ 02-504-8112
E-mail pawinee.inm@gmail.com

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาด้านพัฒนาการมนุษย์ ครอบครัว และสังคม

อาจารย์ ดร.พิศุทธิภา เมธีกุล

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

Dr.Pisutthipa Metheekul

วุฒิการศึกษา

 • วท.บ. (เกียรตินิยม) จิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศศ.ม. (จิดวิทยาการปรึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปร.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ติดต่อ 02-504-8139
  E-mail pisutthipa.met@stou.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลกานต์ เล็กสกุล

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

Assoc. Prof. Dr. Kunlakarn Lekskul

วุฒิการศึกษา

 • ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์-คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ศศ.ม. (คหกรรมศาสตร์ศึกษา)
 • M.A. (Educational Psychology) Michigan State University, USA
 • Ph.D. (Family and Child Ecology) Michigan State University, USA
  ติดต่อ 02-504-8111
  E-mail kunlakarn.api@stou.ac.th

อาจารย์ประจำพิเศษ กลุ่มวิชาด้านพัฒนาการมนุษย์ ครอบครัว และสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร โชติชัยสถิตย์

อาจารย์ประจำพิเศษ
วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

Assoc. Prof. Dr. Rutchaneekorn Chotchaisathit

วุฒิการศึกษา

 • น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • น.ม. (กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • น.ม. (สังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Ph.D., Charles Sturt University
  ติดต่อ   02-504-8118
  E-mail  rutchaneekorn.cho@stou.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข เวชวิฐาน

อาจารย์ประจำพิเศษ
วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

Assoc. Prof. Dr. Poonsuk Wachwithan

วุฒิการศึกษา

 • กศ.บ. (เกียรตินิยม) (คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คศ.ม. (พัฒนาการครอบครัวและเด็ก) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Ph.D. (Family Social Science) University of Minnesota, USA
  ติดต่อ 02-504-8125
  E-mail poonsuk.wac@stou.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.จิตตินันท์ เดชะคุปต์

อาจารย์ประจำพิเศษ
วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

Assoc. Prof. Dr. Chittinun Tejagupta

วุฒิการศึกษา

 • วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • M.S. (Child Development), Iowa State University, USA
 • Ph.D. (Human Development and Family Studies), Iowa State University, USA
  ติดต่อ  02-504-8114 
  E-mail chittinun.tej@stou.ac.th

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาด้านอาหารและโภชนาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย สินสุวรรณ

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์

Asst. Prof. Dr. Sornchai Sinsuwan

วุฒิการศึกษา

 • วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • วท.ด. (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ติดต่อ 02-504-8119
E-mail sornchai.sin@stou.ac.th

อาจารย์ ดร.วิมลิน ริมปิกุล

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

Dr. Wimalin Rimpeekool

วุฒิการศึกษา 

 • วท.บ. (เทคโนโลยีชีวิภาพ) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วท.ม. (อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา) สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Ph.D. (Nutrition) Australian National University, Australia
 • ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการกำหนดอาหาร (RD)

ติดต่อ 02-504-8117
E-mail wimalin.rim@stou.ac.th

อาจารย์ ดร.สุพัชชา ขับกล่อมส่ง

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาด้านอาหารและโภชนาการ

Dr. Supatcha Kubglomsong

วุฒิการศึกษา 

 • วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วท.ม. (การจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ติดต่อ 02-504-8135
E-mail supatcha.kub@stou.ac.th

อาจารย์ ดร.วรรณารัตน์ ลีสุขสวัสดิ์

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาด้านอาหารและโภชนาการ

Dr. Wannarat Leesuksawat

วุฒิการศึกษา 

 • วท.บ.(เกียรตินิยม) (คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ติดต่อ 02-504-8137
  E-mail wannarat.lee@stou.ac.th
ภาพบุคลากร มศ (ไฟล์ที่แต่งภาพ)_๒๑๐๘๐๒_2

อาจารย์ ดร. สายน้ำผึ้ง ทองใส

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาด้านอาหารและโภชนาการ

Dr. Saynamphung Tongsai

วุฒิการศึกษา 

 • วท.บ. (เกียรตินิยม) (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดต่อ 02-504-8122
E-mail saynamphung.ton@stou.ac.th

อาจารย์ ดร.ภาวินี อินทร์มณี

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาด้านอาหารและโภชนาการ

Dr. Pawinee Inmanee

วุฒิการศึกษา

 • วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดต่อ 02-504-8112
E-mail pawinee.inm@gmail.com

อาจารย์ ดร.อภิรัตน์ ศุภธนาทรัพย์

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาด้านอาหารและโภชนาการ

Dr. Abhirat Supthanasup

วุฒิการศึกษา

 • วท.บ. (เกียรตินิยม) (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วท.ม. (อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา) สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Ph.D.(Nutrition and Population Health) Australian National University, Australia
 • ใบรับรองนักกำหนดอาหารวิชาชีพ (CDT)
 • ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการกำหนดอาหาร (RD)
  ติดต่อ 02-504-8123
  E-mail abhirat.sup@stou.ac.th

อาจารย์วราลี จ้อยมาก

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาด้านอาหารและโภชนาการ

Waralee Joymak

วุฒิการศึกษา

 • วท.บ. (เกียรตินิยม) (อาหารและโภชนาการประยุกต์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วท.ม (โภชนาการและการกำหนดอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ใบรับรองนักกำหนดอาหารวิชาชีพ (CDT)
 • ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการกำหนดอาหาร (RD)
  ติดต่อ 02-504-8132
  E-mail waralee.joy@stou.ac.th

อาจารย์ประจำพิเศษ กลุ่มวิชาด้านอาหารและโภชนาการ

รองศาสตราจารย์ศศิมน ปรีดา

อาจารย์ประจำพิเศษ กลุ่มวิชาด้านอาหารและโภชนาการ

Assoc. Prof. Sasimon Preeda
วุฒิการศึกษา
วท.บ. (เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดต่อ   02-504-8113