ประวัติความเป็นมา

        สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ได้เปิดการเรียนการสอนคหกรรมศาสตร์ในระดับทางไกลเป็นแห่งแรกของ ประเทศไทย ใน พ.ศ. 2525 โดยในขณะนั้นเรียกชื่อว่า “สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์” แนวคิดหลักของการจัดการศึกษา สาขาวิชาอยู่บนพื้นฐานของการนําศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์มาประยุกต์ใช้โดยอาศัยหลักของการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน เป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม การเปิดสอนระยะแรกนั้น สาขาวิชาได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปีโดยเปิด 2 วิชาเอก คือ วิชาเอกโภชนาการชุมชน และวิชาเอกพัฒนาการเด็กและครอบครัว….

 

วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และปณิธาน

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมในการดําเนินการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน การประกอบธุรกิจ การประกอบอาชีพอิสระให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
2. เพื่อส่งเสริมการศึกษาการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ตลอดจนการประยุกต์ใช้และเผยแพร่แก่ประชาชนและสังคม
3. เพื่อให้บริการวิชาการสู่สังคมและเผยแพร่ความรู้ทางด้านมนุษยนิเวศศาสตร์แก่ประชาชนทั่วไปโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลและสื่ออื่นๆ 
4. เพื่อให้การศึกษาแก่ประชาชนที่ต้องการเพิ่มพูนวิทยฐานะ และความรู้ความสามารถทางวิชาการ ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาวิชาชีพของตน 
5. เพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของความเป็นไทยผ่านความรู้ทางมนุษยนิเวศศาสตร์…