School of Human Ecology

สาขาวิชา
มนุษยนิเวศศาสตร์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมในการดําเนินการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน การประกอบธุรกิจ การประกอบอาชีพอิสระให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
2. เพื่อส่งเสริมการศึกษาการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ตลอดจนการประยุกต์ใช้และเผยแพร่แก่ประชาชนและสังคม
3. เพื่อให้บริการวิชาการสู่สังคมและเผยแพร่ความรู้ทางด้านมนุษยนิเวศศาสตร์แก่ประชาชนทั่วไปโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลและสื่ออื่นๆ
4. เพื่อให้การศึกษาแก่ประชาชนที่ต้องการเพิ่มพูนวิทยฐานะ และความรู้ความสามารถทางวิชาการ ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาวิชาชีพของตน
5. เพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของความเป็นไทยผ่านความรู้ทางมนุษยนิเวศศาสตร์

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำการศึกษาทางไกลด้านอาหาร โภชนาการ พัฒนาการมนุษย์ ครอบครัวและสังคม

พันธกิจ

จัดการศึกษาตลอดชีวิตด้านอาหาร โภชนาการ และพัฒนาการมนุษย์ ครอบครัวและสังคม

 ด้วยระบบการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับทุกคน

ปณิธาน

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ยังไม่มีการกําหนดปณิธาน จึงขอใช้ปณิธานของมหาวิทยาลัย ดังนี้

“มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิดยึด หลักการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มพูนวิทยฐานะ แก่ผู้ประกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อสําหรับผู้สําเร็จ มัธยมศึกษา เพื่อสนองตอบความต้องการของบุคคลและสังคม ด้วยการจัดระบบการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งใช้สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิธีการอื่นที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ”