School of Human Ecology

สาขาวิชา
มนุษยนิเวศศาสตร์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมในการดําเนินการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน การประกอบธุรกิจ การประกอบอาชีพอิสระให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
2. เพื่อส่งเสริมการศึกษาการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ตลอดจนการประยุกต์ใช้และเผยแพร่แก่ประชาชนและสังคม
3. เพื่อให้บริการวิชาการสู่สังคมและเผยแพร่ความรู้ทางด้านมนุษยนิเวศศาสตร์แก่ประชาชนทั่วไปโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลและสื่ออื่นๆ
4. เพื่อให้การศึกษาแก่ประชาชนที่ต้องการเพิ่มพูนวิทยฐานะ และความรู้ความสามารถทางวิชาการ ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาวิชาชีพของตน
5. เพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของความเป็นไทยผ่านความรู้ทางมนุษยนิเวศศาสตร์

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำการศึกษาทางไกลด้านอาหาร โภชนาการ พัฒนาการมนุษย์ ครอบครัว และสังคม เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องด้านอาหาร โภชนาการ พัฒนาการมนุษย์ ครอบครัว และสังคม
2. วิจัยพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านอาหาร โภชนาการ พัฒนาการมนุษย์ ครอบครัว และสังคม
3. บริการวิชาการด้านอาหาร โภชนาการ พัฒนาการมนุษย์ ครอบครัว และสังคม
    เพื่อบูรณาการความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนสังคม
4. สืบสานและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมด้านอาหาร โภชนาการ พัฒนาการมนุษย์ ครอบครัว และสังคม
5. พัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืนและมีธรรมาภิบาล

ปณิธาน

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ยังไม่มีการกําหนดปณิธาน จึงขอใช้ปณิธานของมหาวิทยาลัย ดังนี้

“มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิดยึด หลักการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มพูนวิทยฐานะ แก่ผู้ประกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อสําหรับผู้สําเร็จ มัธยมศึกษา เพื่อสนองตอบความต้องการของบุคคลและสังคม ด้วยการจัดระบบการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งใช้สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิธีการอื่นที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ”