header-slide-HE1_01
131919541_1823155104516042_4584925540200263453_o
header-slide-HE1_06-FB
header-slide-HE1_05
previous arrow
next arrow

วิสัยทัศน์ของเรา

เป็นผู้นำการศึกษาทางไกลด้านอาหาร โภชนาการ
พัฒนาการมนุษย์ ครอบครัวและสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ บทความ และภาพกิจกรรม

แจ้งกิจกรรมสำหรับการเรียนการสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาในหลักสูตร วท.บ. วิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ ขอแจ้งกิจกรรมสำหรับการเรียนการสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาในหลักสูตร วท.บ. วิชาเอกอาหาร…

สรุปกิจกรรมอภิปรายทางวิชาการเรื่อง "การศึกษาทางไกลรูปแบบสื่อออนไลน์กับการส่งเสริมธุรกิจครอบครัวและชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านอาหารและโภชนาการ"

สรุปกิจกรรมอภิปรายทางวิชาการ การศึกษาทางไกลรูปแบบสื่อออนไลน์กับการส่งเสริมธุรกิจครอบครัวและชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านอาหารและโภชนาการ วันที่ 6 กันยายน 2564…

หลักสูตรที่เปิดสอน

วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์

เพิ่มพูนความรู้วิทยาศาสตร์ด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อประยุกต์ความรู้ใช้กับชีวิตประจำวันและการทำงาน สามารถสื่อสารความรู้ด้านอาหารและโภชนาการได้อย่างถูกต้อง

ศิลปศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

ส่งเสริมการพัฒนามนุษย์และครอบครัว สามารถวิเคราะห์สภาพการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการผลิตอาหารปลอดภัยและมีโภชนาการที่ดีตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหาร ตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบทางการเกษตรจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร​

ความเห็นของผู้เรียน

"การเรียนหลักสูตรนี้ ทำให้สามารถเปิดนำความรู้มาปรับปรุงกิจการร้านอาหารที่ทำอยู่ได้ค่ะ"
นักศึกษาหลักสูตร วทบ. (อาหาร โภชนาการและการประยุกต์)
"สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับชีวิตจำวันและพัฒนาสังคมได้อย่างดีเยี่ยม"
นักศึกษาหลักสูตร ศศ.บ. (พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว)
"เป็นประโยชน์ในการนำไปประกอบอาชีพ และใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ"
นักศึกษาหลักสูตร วท.ม. (การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ)