header-slide-HE1_01
131919541_1823155104516042_4584925540200263453_o
header-slide-HE1_06-FB
header-slide-HE1_05
previous arrow
next arrow

วิสัยทัศน์ของเรา

เป็นผู้นำการศึกษาทางไกลด้านอาหาร โภชนาการ
พัฒนาการมนุษย์ ครอบครัวและสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ บทความ และภาพกิจกรรม

การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

ผู้บริหารและคณาจารย์สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ได้ร่วมประชุมหารือเรื่องกระบวนการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ…

รวมข้อควรรู้! เกี่ยวกับการสอบออนไลน์ วันที่ 30-31 มกราคม 2564

1. ขั้นตอนการสอบออนไลน์ด้วยคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook นักศึกษาสามารถศึกษาขั้นตอนได้ตามคลิปวีดิโอต่อไปนี้ https://www.youtube.com/watch?v=lvlhSYjk9uA&feature=share&fbclid=IwAR30Qm-bDT-UIykfnEFLzTvPkI90_1ZXX6zZhgQ3xtfY8YRNRNOmrNqmomE…

ประกาศ! แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ (30-31 มกราคม 2564)

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบในวันที่ 30-31 มกราคม 2564  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท…

หลักสูตรที่เปิดสอน

วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์

เพิ่มพูนความรู้วิทยาศาสตร์ด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อประยุกต์ความรู้ใช้กับชีวิตประจำวันและการทำงาน สามารถสื่อสารความรู้ด้านอาหารและโภชนาการได้อย่างถูกต้อง

ศิลปศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

ส่งเสริมการพัฒนามนุษย์และครอบครัว สามารถวิเคราะห์สภาพการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการผลิตอาหารปลอดภัยและมีโภชนาการที่ดีตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหาร ตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบทางการเกษตรจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร​

ความเห็นของผู้เรียน

"การเรียนหลักสูตรนี้ ทำให้สามารถเปิดนำความรู้มาปรับปรุงกิจการร้านอาหารที่ทำอยู่ได้ค่ะ"
นักศึกษาหลักสูตร วทบ. (อาหาร โภชนาการและการประยุกต์)
"สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับชีวิตจำวันและพัฒนาสังคมได้อย่างดีเยี่ยม"
นักศึกษาหลักสูตร ศศ.บ. (พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว)
"เป็นประโยชน์ในการนำไปประกอบอาชีพ และใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ"
นักศึกษาหลักสูตร วท.ม. (การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ)