การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

ผู้บริหารและคณาจารย์สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ได้ร่วมประชุมหารือเรื่องกระบวนการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยได้เน้นประเด็นสำคัญ 3 ด้าน คือ 1. เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อ ITA 2. เพื่อสร้างความร่วมมือส่งเสริม ITA ของมหาวิทยาลัย และ 3. เพื่อสร้างความเข้าใจต่อการดำเนินการ ITA ของมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารได้เล็งเห็นความสำคัญ และเน้นย้ำการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกท่านในสาขาวิชาฯเพื่อทำความเข้าใจต่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงมาตรการต่างๆ และต้องอาศัยความร่วมมือ การวางแผนการดำเนินงานในมิติต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้และขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยร่วมกันต่อไป