การเสวนาวิชาการและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มีการจัดกิจกรรม "เสวนาวิชาการยามเที่ยง (Academic Lunch talk)" และ "กิจกรรมการจัดการความรู้" มาอย่างต่อเนื่อง ทุกๆ เดือน ในปีงบประมาณ 2564 การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ ต้องการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างคณาจารย์และบุคลากรฝ่ายสนับสนุน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และพัฒนาให้บุคคลากรและคณาจารย์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้มีการดำเนินการเป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

Continue Reading การเสวนาวิชาการและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2563

ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 คณาจารย์สาขามนุษยนิเวศศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีวันสำคัญทางศาสนาในโครงการ "ทำบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม วันมาฆบูชา" ณ ลานกิจกรรม อาคารตรีศร เพื่อสืบสานประเพณี และรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนา

Continue Reading กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2563