การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาตร์จัดกิจกรรมให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่งานเลขานุการกิจประจำสาขาวิชาฯ ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อทัศนคดี ค่านิยม ในการปฏิบัติงาน        เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565 อาจารย์ ดร.สายน้ำผึ้ง ทองใส ประธานกรรมการประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ ได้เป็นประธานเปิด "โครงการบอร์ดกิจกรรมแสดงความคิดเห็นต่อทัศนคดี ค่านิยม ในการปฏิบัติงานของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์" เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความตระหนักรู้ถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความโปร่งใสตรวจสอบได้       โดยในกิจกรรมเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นโดยการเลือกหัวข้อทัศนคติ ค่านิยม…

Continue Readingการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

การเสวนาวิชาการและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มีการจัดกิจกรรม "เสวนาวิชาการยามเที่ยง (Academic Lunch talk)" และ "กิจกรรมการจัดการความรู้" มาอย่างต่อเนื่อง ทุกๆ เดือน ในปีงบประมาณ 2564 การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ ต้องการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างคณาจารย์และบุคลากรฝ่ายสนับสนุน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และพัฒนาให้บุคคลากรและคณาจารย์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้มีการดำเนินการเป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

Continue Readingการเสวนาวิชาการและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2563

ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 คณาจารย์สาขามนุษยนิเวศศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีวันสำคัญทางศาสนาในโครงการ "ทำบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม วันมาฆบูชา" ณ ลานกิจกรรม อาคารตรีศร เพื่อสืบสานประเพณี และรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนา

Continue Readingกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2563