You are currently viewing การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาตร์จัดกิจกรรมให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่งานเลขานุการกิจประจำสาขาวิชาฯ ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อทัศนคดี ค่านิยม ในการปฏิบัติงาน

       เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565 อาจารย์ ดร.สายน้ำผึ้ง ทองใส ประธานกรรมการประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ ได้เป็นประธานเปิด “โครงการบอร์ดกิจกรรมแสดงความคิดเห็นต่อทัศนคดี ค่านิยม ในการปฏิบัติงานของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์” เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความตระหนักรู้ถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความโปร่งใสตรวจสอบได้

      โดยในกิจกรรมเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นโดยการเลือกหัวข้อทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานที่สามารถปฏิบัติได้มากที่สุด ซึ่งพบว่าบุคลากรของสาขาวิชาฯ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และซื่อสัตย์สุจริตมากที่สุด และสาขาวิชาฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยย้ำเตือนให้บุคลากรตระหนักถึงการมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น