การประชุมคณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การประชุมคณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชา 72205 สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว 1. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม :          พิจารณาเนื้อหาในการปรับปรุงเอกสารการสอน ชุดวิชา 72205 สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัวโดยการประชุมแบบเผชิญหน้า และแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams2. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม           คณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชา 72205 สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว ประกอบด้วย    …

Continue Readingการประชุมคณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช