You are currently viewing การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมจากบุคคลภายนอกของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมจากบุคคลภายนอกของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

การประชุมคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชา 71314 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม :

    การประชุมคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาฯ จะดำเนินการพิจารณาเนื้อหาในการผลิตเอกสารการสอน ชุดวิชา 71314 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โดยมีการจัดประชุมทั้งแบบเผชิญหน้า และแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams

2. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม :

   คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชา 71314 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ประกอบด้วย

1. อาจารย์ ดร.วรรณารัตน์ ลีสุขสวัสดิ์ 
2. อาจารย์ ดร.สายน้ำผึ้ง ทองใส 
3. รองศาสตราจารย์ศศิมน ปรีดา 
4. อาจารย์ ดร.ภาวินี อินทร์มณี 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัตร แจ้งชัด 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี 
7. อาจารย์เสรี ธรรมเสริมสุข 
8. อาจารย์ ดร.ลลานา ธีระนุสรณ์กิจ 
8. อาจารย์ ดร.ศศิญานัยน์ แสนแพง 
9. อาจารย์ ดร.ศุกลรัตน์ อิงชาติเจริญ 
10. นางอารีรัตน์ ถือธรรม 

ประธานกรรมการ 
กรรมการและบรรณาธิการ
กรรมการด้านเนื้อหา
กรรมการด้านเนื้อหา
กรรมการด้านเนื้อหา
กรรมการด้านเนื้อหา
กรรมการด้านเนื้อหา
กรรมการด้านเนื้อหา
กรรมการด้านเทคโนโลยีการศึกษา
กรรมการด้านวัดผลการศึกษา
เลขานุการ

            โดยกรรมการด้านเนื้อหาประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีทั้งจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และหน่วยงานเอกชน ได้แก่ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด และบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

3. ผลจากการมีส่วนร่วม :

    ให้ข้อเสนอแนะ และข้อมูลที่ทันสมัย และเป็นประโยชน์ในด้านวิชาการและด้านธุรกิจในแง่มุมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์

4. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน :

    สาขาวิชาฯ นำข้อเสนอแนะที่ได้มาใช้ปรับปรุงพัฒนาเนื้อหาของชุดวิชาให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2558)