You are currently viewing “เสวนาวิชาการยามเที่ยง” (Academic Lunch Talk) และเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

“เสวนาวิชาการยามเที่ยง” (Academic Lunch Talk) และเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มีการจัดกิจกรรม “เสวนาวิชาการยามเที่ยง (Academic Lunch talk)” มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 3/2565 ในรูปแบบออนไลน์ หัวข้อการปรับแต่งแปลงโฉมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2565-2569

แผนปรับแต่งแปลงโฉม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช พ.ศ. 2565-2569 
(Reinventing STOU 2022-2026)

          มหาวิทยาลัยเลือกที่จะพัฒนาพลิกโฉมด้วยการสร้างความเป็นเลิศบนพื้นฐานของ Performance และ Potential ที่เป็นอัตลักษณ์ของมสธ. ในการนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงได้จัดทำแผนปรับแต่งแปลงโฉมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ 2565-2569 (Reinventing STOU 2022-2026) ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามนโยบายการปฏิรูปมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ต้องการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing) ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเปิดชั้นนำของโลกที่เป็น Digital University โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

          1. เพื่อปรับแต่งแปลงโฉม มสธ. ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลแบบดิจิทัล
          2. เพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคพลิกผัน

           การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์และบุคลากรฝ่ายสนับสนุน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และพัฒนาให้บุคลากรและคณาจารย์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้มีการดำเนินการเป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย