Data Science เพื่องานวิจัย (Python)

ประสบการณ์จากการเข้าอบรมหลักสูตร Data Science เพื่องานวิจัย วันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2562 และ วันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2562  ณ อาคาร Software Park Thailand ถนนแจ้งวัฒนะ เรียบเรียงโดย: อาจารย์ ดร.วิมลิน ริมปิกุล สนับสนุนโดย: กองทุน มสธ.12…

Continue ReadingData Science เพื่องานวิจัย (Python)

บริการวิชาการ ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมแก่เด็กๆ ในหัวข้อ "  การเตรียมอาหารพร้อมบริโภคอย่างถูกสุขลักษณะ อาหารปลอดภัย ขายได้ สร้างอาชีพ "  ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี กิจกรรมประกอบไปด้วยการบรรยายให้ความรู้การเรื่องสุขลักษณะในการประกอบอาหาร และการล้างผักอย่างถูกวิธี  กิจกรรมสอนล้างมือ สอนแต่งกายอย่างถูกต้องขณะประกอบอาหาร กิจกรรมสันทนาการ รวมถึงการสอนฝึกอาชีพผ่านการสอนทำน้ำสลัด สลัดโรลและแซนด์วิช สร้างความสนุกสนานและเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้

Continue Readingบริการวิชาการ ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี