ประสบการณ์เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติInternational Conference on Psychology and Behavioral Sciences (ICPBS 2019)

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ICPBS 2019: International Conference on Psychology and Behavioral Sciences ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 10 - 11กันยายน 2562 โดย รองศาสตราจารย์ ดร. กุลกานต์ อภิวัฒนลังการ ICPBS 2019: International Conference on Psychology and Behavioral…

Continue Readingประสบการณ์เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติInternational Conference on Psychology and Behavioral Sciences (ICPBS 2019)

กิจกรรมเสวนา “วิชาการยามเที่ยง” Academic Lunch Talk ครั้งที่ 6

ในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00-13.00 น. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติได้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา "วิขาการยามเที่ยง" ณ ห้องประชุม 3123 อาคารวิชาการ 3 ชั้น 3 สาขามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราช ในหัวข้อเรื่อง "ความเป็นรูปธรรมใยการบริการอาหารของโรงแรมระดับ 3-4 ดาว" โดย รศ.ดร. วศินา จันทรศิริ และ เรื่อง "Intro to…

Continue Readingกิจกรรมเสวนา “วิชาการยามเที่ยง” Academic Lunch Talk ครั้งที่ 6