กิจกรรมเสวนา “วิชาการยามเที่ยง” Academic Lunch Talk ครั้งที่ 6

ในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00-13.00 น. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติได้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา "วิขาการยามเที่ยง" ณ ห้องประชุม 3123 อาคารวิชาการ 3 ชั้น 3 สาขามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราช ในหัวข้อเรื่อง "ความเป็นรูปธรรมใยการบริการอาหารของโรงแรมระดับ 3-4 ดาว" โดย รศ.ดร. วศินา จันทรศิริ และ เรื่อง "Intro to…

Continue Readingกิจกรรมเสวนา “วิชาการยามเที่ยง” Academic Lunch Talk ครั้งที่ 6