You are currently viewing กิจกรรมเสวนา “วิชาการยามเที่ยง” Academic Lunch Talk ครั้งที่ 4

กิจกรรมเสวนา “วิชาการยามเที่ยง” Academic Lunch Talk ครั้งที่ 4

ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00-13.00 น. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติได้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา “วิขาการยามเที่ยง” ณ ห้องประชุม 3123 อาคารวิชาการ 3 ชั้น 3 สาขามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราช ในหัวข้อเรื่อง “จิตวิทยากับพลวัตสังคมโลก” โดย อ.ดร. พิศุธิภา เมธีกุล และ เรื่อง “สารพฤกษเคมีในน้ำทับทิมกับการลดระดับน้ำตาลในเลือด” โดย อ.ปิยวรรณ วงศ์วสุ