You are currently viewing กิจกรรมเสวนา “วิชาการยามเที่ยง” Academic Lunch Talk ครั้งที่ 5

กิจกรรมเสวนา “วิชาการยามเที่ยง” Academic Lunch Talk ครั้งที่ 5

ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00-13.00 น. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติได้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา “วิขาการยามเที่ยง” ณ ห้องประชุม 3123 อาคารวิชาการ 3 ชั้น 3 สาขามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราช ในหัวข้อเรื่อง “ถอดบทเรียนการบริการสังคมจากการทำงานกับเด็กวัยรุ่น” โดย ผศ.ดร. เอมอร จารุรังษี และ เรื่อง “สายพันธุ์ของกาแฟกับอารมณ์ของผู้บริโภค” โดย อ.ดร. วรรณารัตน์ ลีสุขสวัสดิ์