การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาตร์จัดกิจกรรมให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่งานเลขานุการกิจประจำสาขาวิชาฯ ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อทัศนคดี ค่านิยม ในการปฏิบัติงาน        เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565 อาจารย์ ดร.สายน้ำผึ้ง ทองใส ประธานกรรมการประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ ได้เป็นประธานเปิด "โครงการบอร์ดกิจกรรมแสดงความคิดเห็นต่อทัศนคดี ค่านิยม ในการปฏิบัติงานของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์" เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความตระหนักรู้ถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความโปร่งใสตรวจสอบได้       โดยในกิจกรรมเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นโดยการเลือกหัวข้อทัศนคติ ค่านิยม…

Continue Readingการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม