กิจกรรมเสวนา “วิชาการยามเที่ยง” Academic Lunch Talk ครั้งที่ 5

ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00-13.00 น. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติได้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา "วิขาการยามเที่ยง" ณ ห้องประชุม 3123 อาคารวิชาการ 3 ชั้น 3 สาขามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราช ในหัวข้อเรื่อง "ถอดบทเรียนการบริการสังคมจากการทำงานกับเด็กวัยรุ่น" โดย ผศ.ดร. เอมอร จารุรังษี และ เรื่อง "สายพันธุ์ของกาแฟกับอารมณ์ของผู้บริโภค" โดย อ.ดร. วรรณารัตน์…

Continue Readingกิจกรรมเสวนา “วิชาการยามเที่ยง” Academic Lunch Talk ครั้งที่ 5

บริการวิชาการ ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมแก่เด็กๆ ในหัวข้อ "  การเตรียมอาหารพร้อมบริโภคอย่างถูกสุขลักษณะ อาหารปลอดภัย ขายได้ สร้างอาชีพ "  ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี กิจกรรมประกอบไปด้วยการบรรยายให้ความรู้การเรื่องสุขลักษณะในการประกอบอาหาร และการล้างผักอย่างถูกวิธี  กิจกรรมสอนล้างมือ สอนแต่งกายอย่างถูกต้องขณะประกอบอาหาร กิจกรรมสันทนาการ รวมถึงการสอนฝึกอาชีพผ่านการสอนทำน้ำสลัด สลัดโรลและแซนด์วิช สร้างความสนุกสนานและเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้

Continue Readingบริการวิชาการ ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี