กิจกรรมเสวนา “วิชาการยามเที่ยง” Academic Lunch Talk ครั้งที่ 7

ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00-13.00 น. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติได้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา "วิขาการยามเที่ยง" ณ ห้องประชุม 3123 อาคารวิชาการ 3 ชั้น 3 สาขามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราช ในหัวข้อเรื่อง "Emerging technology สำหรับผลิตภัณฑ์ไส้กรอก" โดย อ.ดร. ภาวินี อินทร์มณี และ เรื่อง "การผลิตแป้งมะละกอดิบจากวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมแปรรูปผลไม้" โดย…

Continue Readingกิจกรรมเสวนา “วิชาการยามเที่ยง” Academic Lunch Talk ครั้งที่ 7