You are currently viewing กิจกรรมปฐมนิเทศบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมปฐมนิเทศบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มีความยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ ประจำปีการศึกษา 2562 ทุกท่าน ทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศขึ้นเมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 โดยมีกิจกรรมพิธีไหว้ครู แนะนำมหาวิทยาลัยและสาขามนุษยนิเวศศาสตร์ พบปะอาจารย์ที่ปรึกษา และกิจกรรมสันทนาการร่วมกันโดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน