การศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนด้านอาหาร โภชนาการ และพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ 19-21 ก.ค. 2566 ณ จังหวัดภูเก็ต

หลักการและเหตุผลจังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ และเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อยู่ในทะเล อันดามัน ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีเศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีศักยภาพเอื้อต่อการลงทุน และมีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม โดยทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์ มีระบบการศึกษานานาชาติที่มีมาตรฐานระดับสากล เป็นเมืองนวัตกรรมการบริการ มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จึงเป็นการเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในสาขาวิชาฯ ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนด้านอาหาร โภชนาการ และการพัฒนาครอบครัวและสังคม โดยการศึกษาดูงาน ณ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และโรงเรียนกาละพัฒน์ จังหวัดภูเก็ต เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ และเกิดการสร้างภาคีเครือข่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนของสาขาวิชาฯ ในอนาคต วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนด้านอาหาร โภชนาการ…

Continue Readingการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนด้านอาหาร โภชนาการ และพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ 19-21 ก.ค. 2566 ณ จังหวัดภูเก็ต