แจ้งกิจกรรมสำหรับการเรียนการสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาในหลักสูตร วท.บ. วิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ ขอแจ้งกิจกรรมสำหรับการเรียนการสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาในหลักสูตร วท.บ. วิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์ แผนการศึกษา ก1 ดังนี้1. ชุดวิชาที่มีกิจกรรมประจำชุดวิชา (20 คะแนน) เป็นกิจกรรมที่ไม่บังคับนักศึกษาจะทำและส่งกิจกรรมประจำชุดวิชาหรือไม่ก็ได้ โดยสามารถดาวน์โหลดกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ https://www.stou.ac.th/offices/ore/rere/goto/homework ได้แก่    71101 วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับงานอาหารและโภชนาการ71204 โภชนศึกษาและการสื่อสาร71206 การคุ้มครองพฤติกรรมผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการ71411 อาหารและโภชนบำบัด71413 กระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร71414 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร71415 การจัดบริการอาหารในสถาบัน2. ชุดวิชาที่มี e-Learning และมีการเก็บคะแนน…

Continue Readingแจ้งกิจกรรมสำหรับการเรียนการสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาในหลักสูตร วท.บ. วิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์