กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง “การพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์”

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ ได้เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ "การพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์" ณ ห้องประชุม 3123 สาขามนุษยนิเวศศาสตร์ อาคารวิชาการ 3 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช กิจกรรมประกอบไปด้วยการบรรยายให้ความรู้เรื่องการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์บูรณาการกับระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเข้าถึงนักศึกษาให้สะดวกมากยิ่งขึ้น ด้วยการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย Facebook และ Line รวมถึงการฝึกปรับปรุงระบบเว็บไซต์ประจำสาขาเพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

Continue Readingกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง “การพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์”