การศึกษาดูงานระบบบริหารด้านอาหาร โภชนาการ และการพัฒนาครอบครัวและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2565 ณ จังวัดชลบุรี

หลักการและเหตุผล           สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกระดับ รวมทั้งการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ในองค์รวมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ทั้งนี้ได้มีการเปิดการเรียนการสอนในวิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว และวิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์ในระบบทางไกล           การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จึงเป็นการเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในสาขาวิชาฯ ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนในการบริหารงานด้านอาหาร โภชนาการ และการพัฒนาครอบครัวและสังคม ในการศึกษาดูงาน ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และวิทยาลัยมหาดไทย…

Continue Readingการศึกษาดูงานระบบบริหารด้านอาหาร โภชนาการ และการพัฒนาครอบครัวและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2565 ณ จังวัดชลบุรี