โครงสร้างหลักสูตร
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

โครงสร้างหลักสูตร :

แบ่งเป็นหมวดวิชาสอดคล้องกับที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558 ดังนี้

                    ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา     (30 หน่วยกิต)

                    ข. หมวดวิชาเฉพาะ     14 ชุดวิชา        (84 หน่วยกิต)

                    ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา          (6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 20 ชุดวิชา หรือ 120 หน่วยกิต

รายชื่อชุดวิชาที่ต้องศึกษาตลอดหลักสูตร

แนวทางการลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร

หมายเหตุ *ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

สมัครเรียนกับสาขาวิชามนุษย์นิเวศศาสตร์ มสธ.

การสมัครเรียนกับ มสธ. สามารถทำได้หลายช่องทาง ทั้งสมัครด้วยตนเอง ส่งไปรษณีย์ และสมัครเรียนออนไลน์

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียนเพิ่มเติม โปรดติดต่อ STOU Call Center ตามช่องทางต่อไปนี้ :
โทร. 02-504-7788  
โทรสาร 0-2503-3547
E-mail : ic.proffice@stou.ac.th
Facebook :  STOU CallCenter