คำอธิบายชุดวิชา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

คำอธิบายชุดวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

คำอธิบายชุดวิชาหมวดวิชาเฉพาะ