โครงสร้างหลักสูตรประเภทที่ 8

คุณสมบัติผู้ศึกษา :

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าสาขาอื่นที่ไม่ใช่สายวิชาดังต่อไปนี้

  • สายวิชาวิทยาศาสตร์
  • สายวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • สายวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์อาหารหรือโภชนาการ (วิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร โภชนาการ การกำหนดอาหาร อาหารและโภชนาการ อุตสาหกรรมเกษตรที่เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ เทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวกับอาหาร คหกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)

โครงสร้างหลักสูตร :

แบ่งเป็นหมวดวิชาสอดคล้องกับที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558 ดังนี้

                    ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา     (6 หน่วยกิต)

                    ข. หมวดวิชาเฉพาะ     15 ชุดวิชา        (90 หน่วยกิต)

                    ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา          (6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 17 ชุดวิชา หรือ 102 หน่วยกิต

รายชื่อชุดวิชาที่ต้องศึกษาตลอดหลักสูตร

แนวทางการลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร

หมายเหตุ * ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์ เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

สมัครเรียนกับสาขาวิชามนุษย์นิเวศศาสตร์ มสธ.

การสมัครเรียนกับ มสธ. สามารถทำได้หลายช่องทาง ทั้งสมัครด้วยตนเอง ส่งไปรษณีย์ และสมัครเรียนออนไลน์

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียนเพิ่มเติม โปรดติดต่อ STOU Call Center ตามช่องทางต่อไปนี้ :
โทร. 02-504-7788  
โทรสาร 0-2503-3547
E-mail : ic.proffice@stou.ac.th
Facebook :  STOU CallCenter