คำอธิบายชุดวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์

คำอธิบายชุดวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

คำอธิบายชุดวิชาหมวดวิชาเฉพาะ