โครงสร้างหลักสูตรประเภทที่ 3

คุณสมบัติผู้ศึกษา :

ผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า

  • ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา
  • ประเภทวิชาเกษตรกรรมทุกสาขาวิชา ยกเว้นอุตสาหกรรมเกษตร และ
  • ประเภทวิชาคหกรรมทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขาวิชาธุรกิจคหกรรม สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

โครงสร้างหลักสูตร :

แบ่งเป็นหมวดวิชาสอดคล้องกับที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558 ดังนี้

                    ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 ชุดวิชา     (24 หน่วยกิต)

                    ข. หมวดวิชาเฉพาะ     15 ชุดวิชา        (90 หน่วยกิต)

                    ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา          (6 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 20 ชุดวิชา หรือ 120  หน่วยกิต

รายชื่อชุดวิชาที่ต้องศึกษาตลอดหลักสูตร

แนวทางการลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร

หมายเหตุ * ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์ เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

สมัครเรียนกับสาขาวิชามนุษย์นิเวศศาสตร์ มสธ.

การสมัครเรียนกับ มสธ. สามารถทำได้หลายช่องทาง ทั้งสมัครด้วยตนเอง ส่งไปรษณีย์ และสมัครเรียนออนไลน์

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียนเพิ่มเติม โปรดติดต่อ STOU Call Center ตามช่องทางต่อไปนี้ :
โทร. 02-504-7788  
โทรสาร 0-2503-3547
E-mail : ic.proffice@stou.ac.th
Facebook :  STOU CallCenter