หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

Bachelor of Arts Program in Human and Family Development

ข้อมูลหลักสูตร

ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว)
อักษรย่อ : ศศ.บ. (พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (Human and Familu Development)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.A. (Human and Family Development)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองและประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ
2. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ
3. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

“นักศึกษาที่ทำการสมัคร
ด้วยวุฒิการศึกษาที่แตกต่างกัน
จะเข้าศึกษาด้วยโครงสร้างหลักสูตร
ที่แตกต่างกัน”

 โปรดคลิกเพื่อตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรที่เหมาะกับท่าน…

อาชีพที่สามารถประกอบได้หละงสำเร็จการศึกษา : นักพัฒนาการเด็ก/วัยรุ่น/ครอบครัว ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และนักส่งเสริมคุณภาพชีวิตครอบครัว นักวิจัย นักวิชาการ  ผู้ให้ความรู้และที่ปรึกษาด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

สมัครเรียนกับสาขาวิชามนุษย์นิเวศศาสตร์ มสธ

การสมัครเรียนกับ มสธ. สามารถทำได้หลายช่องทาง ทั้งสมัครด้วยตนเอง ส่งไปรษณีย์ และสมัครเรียนออนไลน์ 

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-504-7788 
โทรสาร 0-2503-3547
E-mail : ic.proffice@stou.ac.t

รายละเอียดเพิ่มเติม