หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์

Bachelor of Science Program in Food Nutrition and Applications

ข้อมูลหลักสูตร

ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาหาร โภชนาการและการประยุกต์
อักษรย่อ : วท.บ. (อาหาร โภชนาการและการประยุกต์)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science (Food Nutrition and Applications) 
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Food Nutrition and Applications)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
2. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกประเภทวิชา หรือ
3. สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4. สำเร็จการศึกษาจากการศึกษานอกระบบหรือผู้ที่ศึกษาตามอัธยาศัย และได้รับการเทียบโอนผลการศึกษาซึ่งสภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เข้ารับการศึกษาได้

นักศึกษาที่สมัครเข้ามาด้วยวุฒิการศึกษาที่แตกต่างกัน จะเข้าศึกษาด้วยชุดวิชาและโครงสร้างหลักสูตรแตกต่างกัน โปรดคลิกเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่ม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา​

ผู้จบการศึกษาสามารถนําความรู้ไปสมัครเข้าทํางานหรือเพิ่มวิทยะฐานะของผู้ทํางานทั้งภาครัฐและเอกชนในตําแหน่งต่างๆ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิตและแปรรูปอาหารของโรงงาน นักโภชนาการ นักกําหนดอาหาร นักวิชาการ นักวิจัย นักพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร นักส่งเสริมการผลิตอาหาร(เกษตร) อาจารย์/ครู พิธีกรอาหาร และผู้ปฏิบัติงานด้านอาหาร ขององค์กรต่างๆ ในทุกระดับรวมถึงงานด้านพัฒนาการชุมชน

รายละเอียดเพิ่มเติม