เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาคต้น/2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ)

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มสธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาคต้น/2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ) เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานหรือสนใจงานด้านอาหารและโภชนาการเช่น ฝ่ายควบคุมการผลิตอาหาร นักโภชนาการ เจ้าของธุรกิจอาหาร เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ พยาบาล หรือบุคคลที่ต้องการนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาระบบอาหารในหน่วยงานหรือองค์กรของตนเอง  *เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 31 พ.ค. 65*  ข้อมูลเพิ่มเติมและช่องทางการรับสมัคร: https://humanecology.stou.ac.th/ourcourse2/ ระบบรับสมัครแบบออนไลน์ ... อยู่ที่ไหน ก็สมัครเรียนได้สะดวกhttps://web4.stou.ac.th/portal/apply-grad/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ โทร. 025033573

Continue Readingเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาคต้น/2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาตร์จัดกิจกรรมให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่งานเลขานุการกิจประจำสาขาวิชาฯ ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อทัศนคดี ค่านิยม ในการปฏิบัติงาน        เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565 อาจารย์ ดร.สายน้ำผึ้ง ทองใส ประธานกรรมการประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ ได้เป็นประธานเปิด "โครงการบอร์ดกิจกรรมแสดงความคิดเห็นต่อทัศนคดี ค่านิยม ในการปฏิบัติงานของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์" เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความตระหนักรู้ถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความโปร่งใสตรวจสอบได้       โดยในกิจกรรมเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นโดยการเลือกหัวข้อทัศนคติ ค่านิยม…

Continue Readingการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

“เสวนาวิชาการยามเที่ยง” (Academic Lunch Talk) และเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มีการจัดกิจกรรม “เสวนาวิชาการยามเที่ยง (Academic Lunch talk)” มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 3/2565 ในรูปแบบออนไลน์ หัวข้อการปรับแต่งแปลงโฉมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2565-2569 แผนปรับแต่งแปลงโฉม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช พ.ศ. 2565-2569  (Reinventing STOU 2022-2026)           มหาวิทยาลัยเลือกที่จะพัฒนาพลิกโฉมด้วยการสร้างความเป็นเลิศบนพื้นฐานของ Performance และ Potential…

Continue Reading“เสวนาวิชาการยามเที่ยง” (Academic Lunch Talk) และเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม