ประกาศ! แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ (30-31 มกราคม 2564)

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบในวันที่ 30-31 มกราคม 2564  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรที่มีกำหนดการสอบเดิมในวันดังกล่าว โปรดศึกษาและปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ เน้นย้ำ!ระดับป.ตรี และ โครงการสัมฤทธิบัตรที่ต้องการเปลี่ยนจากการสอบที่สนามสอบเป็นการสอบออนไลน์ ต้องแจ้งตามลิงค์ที่ระบุไว้ในประกาศ ภายใน วันที่ 15 มกราคม 2564  ประกาศสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร ประกาศสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท

Continue Readingประกาศ! แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ (30-31 มกราคม 2564)

บริการวิชาการ ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมแก่เด็กๆ ในหัวข้อ "  การเตรียมอาหารพร้อมบริโภคอย่างถูกสุขลักษณะ อาหารปลอดภัย ขายได้ สร้างอาชีพ "  ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี กิจกรรมประกอบไปด้วยการบรรยายให้ความรู้การเรื่องสุขลักษณะในการประกอบอาหาร และการล้างผักอย่างถูกวิธี  กิจกรรมสอนล้างมือ สอนแต่งกายอย่างถูกต้องขณะประกอบอาหาร กิจกรรมสันทนาการ รวมถึงการสอนฝึกอาชีพผ่านการสอนทำน้ำสลัด สลัดโรลและแซนด์วิช สร้างความสนุกสนานและเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้

Continue Readingบริการวิชาการ ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี