กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง “การพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์”

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ ได้เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ "การพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์" ณ ห้องประชุม 3123 สาขามนุษยนิเวศศาสตร์ อาคารวิชาการ 3 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช กิจกรรมประกอบไปด้วยการบรรยายให้ความรู้เรื่องการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์บูรณาการกับระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเข้าถึงนักศึกษาให้สะดวกมากยิ่งขึ้น ด้วยการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย Facebook และ Line รวมถึงการฝึกปรับปรุงระบบเว็บไซต์ประจำสาขาเพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

Continue Readingกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง “การพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์”

กิจกรรมเสวนา “วิชาการยามเที่ยง” Academic Lunch Talk ครั้งที่ 7

ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00-13.00 น. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติได้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา "วิขาการยามเที่ยง" ณ ห้องประชุม 3123 อาคารวิชาการ 3 ชั้น 3 สาขามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราช ในหัวข้อเรื่อง "Emerging technology สำหรับผลิตภัณฑ์ไส้กรอก" โดย อ.ดร. ภาวินี อินทร์มณี และ เรื่อง "การผลิตแป้งมะละกอดิบจากวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมแปรรูปผลไม้" โดย…

Continue Readingกิจกรรมเสวนา “วิชาการยามเที่ยง” Academic Lunch Talk ครั้งที่ 7

กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2563

ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 คณาจารย์สาขามนุษยนิเวศศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีวันสำคัญทางศาสนาในโครงการ "ทำบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม วันมาฆบูชา" ณ ลานกิจกรรม อาคารตรีศร เพื่อสืบสานประเพณี และรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนา

Continue Readingกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2563